Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Świadectwo energetyczne niezbędne z punktu widzenia prawa!

Świadectwo energetyczne niezbędne z punktu widzenia prawa!

Charakterystyka energetyczna budynków nie jest pojęciem nowym – dzięki niej możliwe jest określenie ilości energii niezbędnej do ogrzania budynku i utrzymania w nim komfortu cieplnego oraz do zagotowania wody użytkowej. Całość prezentowana jest jako wartość w stosunku do jednego metra kwadratowego, przez czas jednego roku. Okazuje się jednak, że niewiele osób wie, iż stworzenie takiej charakterystyki i ujęcie jej w świadectwie energetycznym jest wymagane przez prawo!

Przepis dotyczący świadectw energetycznych

Od dnia 1 stycznia 2009 roku, Polska zobowiązana unijną dyrektywą 2002/91/EC wprowadziła obowiązek certyfikacji energetycznej. Jest to powszechny obowiązek posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla każdego budynku (o wyjątkach piszemy niżej). Obowiązek certyfikacji energetycznej jest bardzo istotny również dla deweloperów czy inwestorów: wskazana wartość w prosty sposób pozwala określić koszt rocznego utrzymania obiektu (ogrzewanie, chłodzenie klimatyzacją). Dzięki certyfikacji możemy dowiedzieć się czy dany budynek spełnia normy przyjęte przez UE oraz czy jest energooszczędny.

Jakie mogą być skutki nieprawidłowej certyfikacji energetycznej lub jej braku?

Podstawowym skutkiem braku tego ważnego dokumentu jest oczywiście kara finansowa, określana jako dotkliwa i przyznawana proporcjonalnie. Równie ważnym skutkiem jest niedoszacowanie ceny budynku lub też kupienie jej za znacznie wyższą cenę – poszkodowanym może być zarówno kupujący, sprzedający jak i najemca.

Czy istnieją wyjątki w obowiązku certyfikacji energetycznej?

Istnieje grupa obiektów, których właściciel nie muszą martwić się obowiązkiem certyfikacji energetycznej. Zalicza się do nich przede wszystkim budynki podlegające ochronie prawnej (podstawą jest przepis o ochronie zabytków i opiece nad nimi), uznawane jako miejsca kultu oraz służące do działalności religijnej. Z obowiązku certyfikacji wyłączone są również budynki przeznaczone do użytkowania na czas krótszy niż 2 lata. Kolejne wyjątki to budynki niemieszkalne, przeznaczone do celów gospodarczych, budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie przekraczającym wartości 50 kWh/ (m2 x rok). Nie ma również obowiązku wykonywania certyfikacji energetycznej w przypadku budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania krócej niż 4 miesiące.

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON