Start
O Firmie
Usługi
Referencje
Cennik
Kontakt

Świadectwa energetyczne

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego i konsekwencje jego braku

Z dniem 1 stycznia 2009 roku, Polska zobowiązana unijną dyrektywą 2002/91/EC, wprowadziła obowiązek certyfikacji energetycznej, czyli powszechny obowiązek posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla każdego budynku.

Charakterystyka energetyczna w praktyce oznacza zapotrzebowanie budynku na energię, która konieczna jest do utrzymania w nim komfortu cieplnego, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej. Całość przedstawiona zostaje jako wartość w stosunku do 1m2, przez okres jednego roku.

Każdy inwestor jest zobowiązany ustawowo do dołączenia certyfikatu charakterystyki energetycznej danego budynku. Również w sytuacji najmu bądź zbycia danego lokalu mieszkalnego, najemcy albo nabywcy powinni udostępnić dokument świadectwa energetycznego.

Wspomniana ustawa reguluje obowiązek przekazania certyfikacji budynku nie później, niż w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Taki obowiązek oceny charakterystyki energetycznej budynku, wraz z jej potwierdzeniem w formie dokumentu wynika z ustawy Prawa Budowlanego. Konsekwencją braku certyfikatu są przydzielane kary, których nakładanie zobowiązuje nowelizacja dyrektywy UE i dotyczy to wszystkich krajów Unii Europejskiej. Negatywne konsekwencje będzie też przynosić niewłaściwie sporządzone świadectwo energetyczne – zarówno przez spowodowanie szkody dla sprzedawcy nieruchomości (zaniżona wycena podczas sprzedaży), jak również dla nabywcy (złe określenie późniejszych kosztów eksploatacji czy zbyt duża cena zakupu).

Gdzie szukać rozwiązania?

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji warto zaufać profesjonalistom, którzy zajmują się wykonywaniem świadectw energetycznych.

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu dokładnych wyliczeń, a wynikające z nich wartości są w prosty sposób przeliczalne na koszt rocznego utrzymania obiektu - jego ogrzewania, ewentualnego chłodzenia, lub zabezpieczenia w c.w.u. Dzięki temu, właściciel otrzymuje informacje, czy obiekt spełnia wymagane standardy europejskie, a także czy jest energooszczędny. Wykonane przez nas wyliczenia są szczegółowe i potwierdzone w formie wymaganego dokumentu, co jest dla inwestorów niezbędne. Wszystko poparte jest naszym doświadczeniem i gwarancją rzetelnej pracy.

Co zawiera świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który zawiera informacje o:

 • lokalizacji obiektu - dokładny adres oraz fotografia
 • niezbędną wielkość energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji,klimatyzacji
 • w przypadku budynków niemieszkalnych wielkość energii wykorzystywanej na potrzeby oświetlenia
 • wskaźniki porównawcze
 • uwagi i wskazówki na temat możliwych rozwiązań, służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię

Kompletna dokumentacja, którą zapewniamy klientowi, składa się z 3-4 stron formatu A4 (oprawionych w okładkę w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie) i jest tożsame z przekazywaną wersją elektroniczną (zapisaną w formacie tylko-do-odczytu, np. pliku PDF).

Uwarunkowania w regulacjach prawnych

Ustawa - Prawo budowlane, a konkretnie art. 5.1., ust.3 i 4, reguluje obowiązek certyfikacji energetycznej w następujący sposób:

Z zastrzeżeniem ust.7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku.

Z wyżej wymienionych przepisów wyłączonej zostały następujące rodzaje budynków:

 • używane jako miejsce kultu oraz przeznaczone dla działalności religijnej
 • podlegające ochronie prawnej (na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
 • niemieszkalne, wykorzystywane w gospodarce rolnej
 • przeznaczone do użytkowania w czasie krótszym niż 2 lata
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie przekraczającym wartości 50 kWh/(m2 x rok)
 • wolnostojące, o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2
 • mieszkalne przeznaczone do użytkowania, jednak nie dłużej niż 4 miesiące w roku
Kliknij i zadzwoń
601-787-287

Obszar działania:

Usługi:

Witamy w Biurze Usług Inżynierskich UNICON